เงื่อนไขการใช้บริการ

เริ่มมีผลใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ https://th.aspireapp.com/ ("เว็บไซต์") อยู่ภายใต้การดูแลและปฏิบัติการของ บริษัท แอสไพร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท"). การอ้างอิงถึง แอสไพร์ ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวหมายถึงบริษัท

ในเงื่อนไขการใช้บริการด้านล่างนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์ ("แพลตฟอร์ม")

 1. การยอมรับเงื่อนไข

  a. แอสไพร์เป็นเจ้าของและดำเนินการแพลตฟอร์มนี้ และโดนเมนย่อย (sub-domain) ทั้งหมด

  b. การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขการบริการนี้ โดยการใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับและตกลงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการบริการนี้ เราอาจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และอาจจะมีการแจ้งคุณถึงความเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ได้แก่ การประกาศเงื่อนไขการบริการฉบับปรับปรุงบนแพลตฟอร์ม การใช้งานแพลตฟอร์มของคุณหลังมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหมายถึงคุ ณได้ยอมรับในเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว

 1. ความสามารถในการยอมรับเงื่อนไขการบริการ

  a. คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองที่ชอบโดยกฎหมาย และมีความสามารถพร้อมสมบูรณ์ทุกประการในการยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข หน้าที่ ยืนยัน แสดง และสิทธิตามที่กล่าวทั้งหมดในเงื่อนไขการบริการนี้ และยอมรับในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้

 1. การเข้าถึงแพลตฟอร์ม

  a. คุณรับผิดชอบต่อการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยใช้ข้อมูลประจำตัว (credential) ของคุณ คำสั่ง การกระทำ และการแจ้งเตือนที่กระทำโดยหรือสื่อสารโดยคุณผ่านแพลตฟอร์มจะถือว่าเ ป็นของคุณถึงแม้ว่าจะเป็นการเข้าถึงโดยผู้อื่นก็ตาม

  b. เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมที่สุดในการให้คุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าแพลตฟอร์ม หรือฟังก์ชั่นใดๆ หรือ ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มจะสามารถเข้าถึงได้ตลอด และ/หรือ ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ แพลตฟอร์มอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงที่เรามีการปรับปรุงหรือดูแลซ่อมแซมแพลตฟอร์ม

 1. การเข้าถึงแพลตฟอร์มภายนอกประเทศไทย

  a. เราไม่สามารถสัญญาได้ว่าเนื้อหาของแพลตฟอร์มจะเหมาะสมหรือใช้ได้กับสถาน ที่อื่นภายนอกประเทศไทย เราไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึงแพลตฟอร์มจากพื้นที่อื่นๆซึ่งเนื้อหาของแพลตฟอ ร์มผิดกฎหมายหรือไม่ชอบธรรมโดยกฎหมาย หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์มภายนอกประเทศไทย คุณสามารถกระทำได้โดยความคิดริเริ่มของคุณเองและรับผิดชอบต่อการป ฏิบัติตามกฎหมายของพื้นที่นั้นๆ

 1. การใช้งานแพลตฟอร์ม

  a. สิทธิการเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนให้ใครได้ เการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎที่กล่ าวไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ซึ่งคุณตกลงว่าคุณจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้:
  i. ใช้แพลตฟอร์มในการฉ้อโกงทุจริตหรือเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม;
  ii. ใช้แพลตฟอร์มในการใส่ร้าย ละเมิด ระราน ติดตาม ข่มขู่ หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิส่วนบุคคล หรือลิขสิทธ์;
  iii. การสวมรอยบุคคลหรือนิติบุคคล ให้การเท็จ หรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม หรือแสดงหรือบ่งบอกว่าเราสนับสนุนคำแถลงใดๆของคุณ;
  iv. การขัดขวางหรือทำลายการปฏิบัติการของแพลตฟอร์มหรือระบบคอมพิวเตอร์เซอเวอร์ หรือเครือข่ายที่ใช้ในการบริการแพลตฟอร์ม หรือละเมิดข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือกฎระเบียนใดๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว;
  v. การส่งสัญญาณหรือการเปิดช่องที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มถึงไวรัส เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือรุกล้ำ หรืออาจมุ่งสร้างความเสียหายแก่การปฏิบัติการ การตรวจสอบดูแลการใช้งาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์
  vi. การทำซ้ำ การคัดลอก การขาย การขายต่อ หรือการเอาเปรียบเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าใดๆ ของส่วนหนึ่งของ การใช้งาน และการเข้าถึงแพลตฟอร์ม;
  vii. เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แปล หรือวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนของส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม หากคุณต้องการทำวิศวกรรมย้อนกลับของส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มเพื่อการทำ งานร่วมกับกับแพลตฟอร์มกรุณาติดต่อเรา และเราอาจะให้ข้อมูลการเชื่อมโยงขึ้นอยู่กับการตรวจสอบตัวตนของคุณและข้อมูลอื่นๆ;
  viii. การถอดถอนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ กรรมสิทธิ์อื่นๆจากแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาที่ริเริ่มมาจากแพลตฟอร์ม;
  ix. ใส่ร้ายหรือลอกเลียนส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นล ายลักษณ์อักษรจากเราก่อน;
  x. สร้างฐานข้อมูลโดยการดาวน์โหลดอย่างเป็นระบบและเก็บบันทึกข้อมูลเนื้อหาของแพลตฟอร์ม
  xi. การใช้อุปกรณ์ใดๆในการรวมรวมเนื้อหาของแพลตฟอร์มหรือทำซ้ำ หรือดักการเข้าถึงหรือการแสดงแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นลา ยลักษณ์อักษรจากเราก่อน แม้ว่ามีความขัดแย้งต่อข้อความก่อนหน้านี้ เราอนุญาติให้ผู้ให้บริการเครื่องมือการค้นหา (search engine) สาธารณะสามารถใช้เครื่องมือหรือเครื่องมืออัติโนมัติใดๆในการเก็บข้อมูลเ นื้อหาของแพลตฟอร์ม ทำซ้ำ หรือ ดักโครงสร้างผังเว็บไซต์ หรือการนำเสนอแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน ไม่ว่าจะมีการรระบุข้อความใดๆไว้ก่อนหน้านี้ เราอนุญาตให้ผู้ประกอบการเครื่องมือค้นหาออนไลน์สาธารณะ (public online search engine) โดยมีการจำกัดสิทธิในการใช้แอปพลิเคชั่นสืบค้น (search retrieval application) ในการทำซ้ำเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียว และเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการสร้างดัชนีสาธารณะสำหรับการค้นหา (searchable indices) เฉพาะบริการค้นหาออนไลน์สาธารณะเท่านั้น

  b. เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกข้อยกเว้นเหล่านี้ไม่ว่าโดยทั่วไปหรือแล้วแต่กรณี

 1. เว็บไซต์บุคคลที่สาม (THIRD PARTY WEBSITE)

  a. แพลตฟอร์มอาจมีลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือทรัพยากรออนไลน์อื่นๆ เราไม่รับผิดชอบและไม่สนับสนุนเว็บไซต์หรือทรัพยากรบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์และทรัพยากรบุคคลที่สามด้วยตนเอง

  b. คุณสามารถสร้างลิงค์เชื่อมมายังแพลตฟอร์มนี้ ในกรณีที่:
  i. ลิงค์นั้นตรงไปตรงมาและถูกกฎหมาย และถูกนำเสนอในรูปแบบที่:
            A. ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทำให้เกิดความเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท ได้รับอนุญาตหรือสนับสนุนจากทางบริษัทซึ่งไม่มีจริง หรือ
            B. ไม่เป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทในเครือ;
  ii. คุณยังมีสิทธิทางกฎหมายและความสามารถทางเทคนิคที่จะลบลิงค์เมื่อใดก็ตาม หากทางบริษัทขอให้กระทำ

  c. เราสงวนสิทธิในการขอให้คุณลบลิงค์ไปยังแพลตฟอร์ม ณ เวลาใดๆและคุณจะต้องดำเนินการตามที่ขอเพื่อลบลิงค์นั้นๆในทุกกรณี

 1. สิทธิทางปัญญา

  a. สิทธิทางปัญญาในแพลตฟอร์ม ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ กราฟฟิก หน้าจอผู้ใช้ อินเตอร์เฟซภาพ เครื่องหมายการค้า โลโก้ แอปพลิเคชั่น โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาอื่นๆในแพลตฟอร์มเป็นของเรา และของผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คุณไม่สามารถพิมพ์หรือทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 1. การจำกัดความเสียหาย

  a. เราให้แพลตฟอร์มตามสภาพจริง และไม่มีการรับรองคุณภาพ ความครบถ้วน หรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆในแพลตฟอร์ม ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเราจะยกเว้นโดยชัดแจ้ง a) เงื่อนไข การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆที่อาจมีผลบังคับใช้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้; และ b) ความเสียหายใดๆหรือความเสียหายทั้งหมดต่อคุณไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อน ไขการใช้บริการฉบับบนี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม

  b. คำที่กล่าวมาเป็นการจำกัดความเสียหายทั้งหมดที่มีผลกับความเสียหายทั้งหมดใดๆ รวมถึง (ทโดยไม่จำกัด) การชดเชย ทางตรง ทางอ้อม หรือความเสียหายที่ตามมา การสูญเสียข้อมูล รายได้ หรือกำไร ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการเรียกร้องจากบุคคลที่สาม แม้ว่ามีความขัดแย้งกับข้อความก่อนหน้านี้ ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ที่จงใจยกเว้น หรือจำกัดความเสียหายที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมาย โดยเฉพาะไม่มีการยกเว้นและการจำกัดความเสียหายในข้อความนี้ที่จงใจจำกัดสิทธิของผู้บ ริโภคภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และ สิทธิตามกฎหมายที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภาระหน้าที่ของบริษัท แอสไพร์ เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัดต่อคุณ ในกรณีเสียชีวิต หรือ เกิดความบาดเจ็บต่อร่างกายอันเนื่องมาจากความประมาทของทางบริษัท ของพนักงาน หรือตัวแทน
 2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  a. ราอาจเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวกำหนดไว้ คุณสามารถอ่านเนื้อหาได้โดยคลิกที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ด้านล่างของแพลตฟอร์ม

 1. ระยะเวลาของเงื่อนไข

  a.เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิก เราอาจจะยกเลิกการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ หรือการใช้แพลตฟอร์มของคุณ ณ เวลาใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม หากเรายกเลิกการเข้าถึงแพลตฟอร์ม คุณไม่มีสิทธิฟ้องร้องทางบริษัทหรือบริษัทในเครือในการยกเลิกการใช้งานดังกล่าว ทางบริษัทและบริษัทในเครือจะไม่มีหน้าที่รับชอบต่อการยกเลิกการใช้แพลตฟอร์มของคุณใดๆก็ตาม

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อว

  a. เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะไม่มีอำนาจผูกขาดในการฟ้องร้องหรือข้อ โต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้