นโยบายความเป็นส่วนตัว

เริ่มมีผลใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป

เว็บไซตท์ https://th.aspireapp.com/ ("เว็บไซท์") อยู่ภายใต้ความดูแลและดำเนินการโดย บริษัท แอสไพร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท"). อ้างอึงถึง แอสไพร์ ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หมายถึงบริษัท

แอสไพร์มีมาตรการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณและข้อมูลส่วนตัวของคุณ นโยบายนี้กล่าวถึงแนวทางการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลที่บริษัทได้รับซึ่ งกล่าวรวมถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามที่อยู่ในครอบครองและอยู่ในการควบคุมของทางบริษัท

 1. ทั่วไป

  a. แอสไพร์อาจจะเก็บข้อมูลเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุความเป็นตัวตนของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆซึ่งใช้ในการระบุตัวตนผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์ (“แพลตฟอร์ม”)

  b. แอสไพร์อาจจะเก็บข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
  i. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ รุ่นของฮาร์ดแวร์ การตั้งค่า ไฟล์ และชื่อซอฟท์แวร์ และประเภท และ หมายเลขประจำเครื่องต่างๆ
  ii. ข้อมูลที่อยู่ของอุปกรณ์ (device location); และ
  iii. ข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ชื่อของ ISP หรือ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใช้เข้าถึงแพลตฟอร์ม ประเภทเบราเซอร์ และ IP address


 1. ข้อมูลที่แอสไพร์ได้รับ

  a. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลกส่งให้ตามที่กำหนดหรือตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลฟอร์ม คุณเสมือนเป็นตัวแทนของและได้ให้รับรองแก่แอสไพร์แล้วว่า (ก) บุคคลนั้นได้รับแข้งถึงจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การใช้งานข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล และ (ข) บุคคลนั้นได้ยอมรับและอนุญาตให้มีการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล โดยแอสไพร์แล้ว

  b. แอสไพร์จะต้องได้รับแจ้งทันทีหากบุคคลเจ้าของข้อมูลต้องการถอดถอนควา มยินยอมในการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยแอสไพร์ การถอดถอนความยินยอมอาจจะกระทบกับการให้บริการของแอสไพร์ต่อคุณ

  c. ความยินยอมใดๆก็ตามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายแ ละข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีผลเหนือความตาย ความทุพพลภาพ การล้มละลาย ของบุคคลนั้นๆ และการยกเลิกหรือการหมดอายุของบัญชีใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม
 1. จุดประสงค์การใช้ข้อมูล

  a. แอสไพร์อาจเก็บ บันทึก ประมวลผล เปิดเผย เข้าถึง ทวทวน และ/หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  b. โดยปราศจากอคติต่อสิ่งที่กล่าวมา แอสไพร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ใดๆเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:
  i. เพื่อปฏิบัติการ จัดการ บัญชี และ/หรือ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใดๆในแพลตฟอร์ม;
  ii. เพื่อตรวจสอบตัวตน หรืออำนาจของตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของลูกค้าที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม,
  iii. เพื่อดำเนินการหรือตอบสนองต่อคำขอ คำถาม หรือคำสั่งจากตัวแทนที่ได้รับมอบหมายและได้รับการตรวจสอบแล้ว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการความปลอดภัยของข้อมูลในปัจจุบัน;
  iv. เพื่ออำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์ม;
  v.เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ธุรกิจของแอสไพร์;
  vi. เพื่อการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม;
  vii. เกี่ยวข้องกับการขาย การควบรวมกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในลักษณะเดียวกันของธุรกิจของแอสไพร์;
  viii. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องในประเทศใดๆ; และ
  ix. เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตรวจสอบการหลอกลวงทุจริต

  c. แอสไพร์อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่คาดการณ์ว่าจำเป็นเพื่อการเก็บหลั กฐานและเพื่อจุดประสงค์เชิงธุรกิจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม


 1. การเปิดเผยข้อมูล

  a. แอสไพร์อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ (ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศไทย) เพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาด้านบนแก่:
  i. ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือบุคคลที่สามซึ่งให้บริการในการปฏิบัติการ การจัดการ หรือบริการอื่นๆแก่แอสไพร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการธุรกิจของแอสไพร์ และ/หรือแพลตฟอร์ม;
  ii. บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆที่จัดจ้างโดย หรือกระทำการจัดจ้างแทนแอสไพร์หรือเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่ มบริษัทในเครือที่มีแอสไพร์เป็นส่วนหนึ่ง;
  iii. ได้รับโอนหรือผู้ถูกเสนอได้รับโอนสิทธิใดๆของแอสไพร์เกี่ยวกับทั้งหมดหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หรือธุรกิจของแอสไพร์;
  iv. สำนักงานเครดิตบูโร หรือสมาชิกของสำนักงานเครดิตบูโร และบุคคลที่สามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม (เช่น ธนาคาร ตัวกลางทางการเงิน บริษัทประกัน ผู้ประกัน ตัวแทนสัญญา และแพลตฟอร์ม P2P อื่นๆ)

  b. โดยปราศจากอคติถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว แอสไพร์อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ตามความจำเป็นหรือเพื่อปฏิบัติกฎหมาย ได้แก่ การเปิดเผยต่อศาล และ/หรือ สำนักกฎหมาย หน่วยงานกำกับ ภาษี และองค์กรรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 1. การเข้าถึงการแก้ไข; การเปลี่ยนแปลง และการอัพเดท;

  a. คุณอาจเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยแอสไพร์ กรุณาติดต่อ legal@aspireapp.com .
  b. แอสไพร์ขอสวงนสิทธิในการเก็บค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่ จำเป็นต้องมีการอนุญาตให้เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
  c. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงและอัพเดทโดยแอสไพร์เป็นระยะ โดยการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทนั้นจะแสดงในแพลตฟอร์มและบังคับใช้กับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มทุกคน การสื่อสาร ธุรกิจและข้อตกลงกับแอสไพร์จะอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด ณ เวลานั้นๆ